رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی در صورت بروز حادثه ناشی از کار سریعا به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کنند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، امیر پرویز نیما، گفت: کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی به محض وقوع حادثه ناشی از کار تا ظرف مدت ۷۲ ساعت گزارش حادثه را تهیه و به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در شهرستان‌های تابعه یا در ادارات شهرستانی تحویل کنند.
رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: به موجب ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع برساند.