به گزارش نسیم کرمانشاه، وضعیت نامناسب چم بشیر فاز ۵ – بین تعاون و حکمت آباد که از انتهای فاز ۴ (از کنار آتش نشانی چهار راه رودکی )فاضلاب بهش وارد میشود که باید این فاضلاب بسته شود.

نیاز شدیدی نیز به لایه روبی دارد. بوی تعفن فاضلاب ،تمامی محل رو برداشته است.