به گزارش نسیم کرمانشاه، وضعیت خیابان های مسکن مهر دولت آباد / یک هفته کسی اقدام به جمع کردن زباله ها نکرده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، وضعیت خیابان های مسکن مهر دولت آباد / یک هفته کسی اقدام به جمع کردن زباله ها نکرده است.