با پایان مهلت قانونی انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی، نتایج انتخاب هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه برای چهار سال آینده مشخص شد.


به گزارش نسیم کرمانشاه نتایج انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی کرمانشاه برای چهار سال آینده به شرح زیر برگزار شد.
در بخش صنعت: آقایان کیوان کاشفی با ۲۵۹ رای، ابراهیم امیدی با ۲۱۱ رای، جهاندار شکری با ۱۹۸ رای و ابراهیم خمیسی با ۱۹۷ رای و ابوالحسن خلیلی ۱۸۶رای؛

در بخش بازرگانی: آقایان جمشید رستمی با ۲۱۲ رای، بابک ترابی با ۱۹۲ رای، محمد هادی ارباب با ۱۶۶ رای، علیرضا  فریدی ۱۵۹ رای و نوید یوسفی ۱۵۳ رای؛

در بخش کشاورزی: آقایان ناصر مرادی با ۲۲۹ رای، شهریار باوندپور با ۲۲۰ رای و حیدر کدیور با ۲۱۸ رای؛

و در بخش معدن: آقایان رضا سلیم ساسانی با ۲۲۱ رای و محمد عارف ابراهیمی با ۲۱۱ رای

حائز بیشترین آرا شده و برای دوره دهم هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه انتخاب شدند.

همچنین اعضای علی البدل در گروه بازرگانی آقای فرشاد حیدری با  ۱۰۲ رای، در گروه صنعت آقای حامد احمدیان با ۴۲ رای،  گروه معدن آقای منصور شهبازیان با ۲۸ رای و گروه کشاورزی آقای وحید رشیدی با ۱۵رای انتخاب شدند.