مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: میوه شب عید امسال تا ١٠ روز آینده وارد کرمانشاه می شود.

ایرج صفایی  در خصوص تامین میوه شب عید اظهار کرد: میوه شب عید استان را خریداری کردیم در حال حاضر در شهرستان ارومیه نگهداری می شود و تا ١٠ روز آینده به کرمانشاه خواهد رسید.
وی افزود: سیب به سردخانه شهرستان مبدا منتقل شده و پرتغال در انبار های سرد نگهداری می شود، شرایط نگهداری در سردخانه هم متفاوت است به منظور جلوگیری از فساد میوه ها را دیرتر به کرمانشاه منتقل می کنیم.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال با کمبود میگه مواجه نیستیم، ادامه داد: میگه های شب عید با ١٠ درصد کمتر از قیمت بازار عرضه می شوند.
صفایی تاکید کرد:  میوه عید امسال به صورت توافقی عرضه می شود در حالی که سال ۱۴۰۱ به صورت حمایتی عرضه شد یعنی دولت در صورت زیان دیدن، ضرر را پرداخت می کرد.
وی گفت: امسال حمایت دولت به صورت توافقی است و چنانچه زیانی حاصل شود شبکه این زیان را جبران می کند و دولت دخالتی ندارد.