در جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان با اجرای رتبه‌بندی مشخص شد که به شکل زیر می باشد:

در جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان با اجرای رتبه‌بندی مشخص شد که به شکل زیر می باشد:

آموزشیار معلم:  ۱۰ درصد افزایش حقوق
مربی معلم: ۲۵ درصد افزایش حقوق
استادیار معلم: ۳۷ درصد افزایش حقوق
دانشجویار معلم: ۴۷ درصد افزایش حقوق
استاد معلم: ۵۲ درصد افزایش حقوق

پس از اعمال موارد فوق چنانچه حقوق و مزایای هر یک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد ما به التفاوت تا سقف مذکور در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.