مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه گفت: مولدسازی به معنای فروش املاک مازاد و صرفا دولتی است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مولدسازی دارایی‌های دولت که چندی است برنامه‌ریزی و آغاز شده است، به معنای «ثروت‌افزایی» و «افزایش بهره‌وری» دارایی‌های دولت است.

نظری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه با اشاره به موضوع مولدسازی املاک دولت در حوزه آموزش و پرورش، عنوان نمود: مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت، شناسایی و بهینه‌سازی اموالی که مورد نیاز آموزش و پرورش نبوده و مطابق ضوابط برای ساخت نیز مناسب نمی باشند.

مهندس نظری افزود: از طریق مولدسازی، این اموال و دارایی‌های دولت شناسایی و درآمد حاصل از فروش آنها در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی استفاده خواهند شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: در سایت دبیرخانه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولتی آموزش و پروش استان کرمانشاه به صورت مشخص دارایی‌های مازاد مشخص شده‌اند و هیچ پروژه مشارکتی و خیری در بین آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از فروش املاک مازاد معرفی شده آموزش و پرورش استان جهت تکمیل پروژه‌های آموزشی و نیمه تمام مشارکتی با خیرین مدرسه ساز صرف خواهد شد تا این فضاها با سرعت بیشتر به چرخه آموزشی برسند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: در این طرح قصد فروش حتی یک متر از فضاهای آموزشی مشارکتی که با خیرین گرانقدر مدرسه‌ساز ساخته شده است وجود ندارد و خیرین ارجمند مدرسه ساز بدون دغدغه‌مندی در امر مقدس مدرسه‌سازی گام بردارند.