تعدادی از کیوسکهای تلفنی همگانی سطح شهر کرمانشاه جهت جلوگیری از سرقت ایمن سازی شد .

به گزارش نسیم کرمانشاه، پس از وقوع سرقتهای متعدد تجهیزات و منصوبات مخابراتی ، از جمله کیوسکهای تلفنی همگانی ، از این کیوسکها ی درمعرض خطرسرقت شهر کرمانشاه بازدیدونسبت به مقاوم سازی انها اقدام گردید.

گفتنی است، تیم های فنی و عملیاتی مخابرات کرمانشاه بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مشترکان محترم می باشند و در اولین فرصت جهت پایدار نگه داشتن ارتباطات نسبت به رفع خرابی اقدام نمایند ولی جهت جلوگیری از سرقت و عدم قطع ارتباط لازم است همشهریان محترم نیز در صورت مشاهده هر گونه سرقت تجهیزات و منصوبات مخابراتی از جمله کیوسکهای تلفن همگانی مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند