معاون حفاظت و بهره برداری حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب کشور گفت: مصارف آب های زیرزمینی باید نسبت به منابع آب های سطحی کاهش یابد.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه؛ طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه های کرخه و مرزی در شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برگزار شد.

مهندس محمد زاده معاون حفاظت و بهره برداری حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب کشور اظهار داشت: میزان منابع آب تجدیدپذیر در کشور کاهش یافته است به طوری که در گذشته حدود ۲۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر در کشور وجود داشت که این مقدار در حال حاضر کاهش چشمگیری داشته است.

وی گفت: از طرف دیگر میزان مصرف منابع آب زیرزمینی افزایش زیادی داشته به طوری که ۵۵ درصد مصارف کشور در بخش آب زیرزمینی و ۴۵ درصد نیز در بخش آب های سطحی می باشد که بایستی این مصارف جابجا شود و مصارف آب های سطحی نسبت به بخش زیرزمینی افزایش یابد.

معاون حفاظت و بهره برداری حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب کشور بیان داشت: اهمیت آب های زیرزمینی بر هیچ کسی پوشیده نیست و حوضه حفاظت و بهره برداری تمام تلاش خود را برای مصرف صحیح منابع آب به کار می گیرد.

وی افزود: طرح احیا و تعادل بخشی از سالیان قبل شروع شده که شامل انسداد، نصب کنتور و اصلاح و تعمیر بوده که سه عامل دیگر نیز به این عوامل اضافه شده که شامل مدیریت توامان آب و برق، تمدید پروانه ها و تعیین و تکلیف چاه های فاقد پروانه می باشد.