مانور ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به صورت همزمان در ۱۹ مدیریت تابعه و در راستای شناسایی مخاطرات و حوادث ناشی از کار با حضور میدانی مدیرعامل، معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی؛ مهندس محمد مرادی مدیرعامل این شرکت با حضور در اموربرق مرکز کرمانشاه از تجهیرات ایمنی بازدید کرد و خطاب به سیمبانان این امور گفت: خوشبختانه با تلاش شما و کلیه همکاران این شرکت توانستیم بدون اعمال خاموشی برای شهروندان، تابستان ۱۴۰۱ را پشت سر بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه خدمات رسانی به مردم باید همراه با رعایت موارد ایمنی باشد، اظهار کرد: اهمیت استفاده از لوازم ایمنی در حین کار برابر با مراقبت از جان خود در مقابل مخاطرات است.

مهندس مرادی ضمن اشاره به اهمیت خود مراقبتی که یکی از اهداف برگزاری مانور شرکت توزیع برق استان کرمانشاه است، تصریح کرد: در این مانور ضمن آموزش نحوه صحیح از لوازم ایمنی، نحوه استفاده از کمک های اولیه و چگونگی احیای افراد آموزش داده می شود.

همچنین معاونان و مدیران حوزه ستادی نیز همزمان با حضور در ۱۹ شهرستان این استان، دستورالعمل های ایمنی و خود مراقبتی را برای همکاران آموزش دادند.

گفتنی است، در پایان مانور صبحگاه ایمنی که در کل استان برگزار شد جلسه ای به ریاست مدیرعامل، معاونان، مدیران و مسئولان بخش های مختلف شرکت برگزار شد.

در این جلسه مدرسین اعزامی به شهرستان ها به تفصیل گزارشات خود را از تجهیزات، وسایل خودرویی، آمادگی سیمبانان و تکنسین ها، عملیات و اتفاقات و بخش های فنی را گزارش دادند.

در پایان نقاط نیاز به بهبود شناسایی و با تاکید مدیرعامل شرکت به مدیر دفتر ایمنی مقرر گردید موارد مذکور برطرف و در جلسه هفتگی بصورت مداوم این موارد بررسی گردد.