کارشناس هواشناسی استان کرمانشاه گفت: طبق تحلیلی که از نقشه‌های بلند مدت هواشناسی داشتیم تا دوشنبه هفته آینده بارش موثری پیش‌بینی نمی‌شود.

شهناز حق‌پرست، کارشناس هواشناسی استان کرمانشاه اظهار کرد: شرایطی پایدار در حال تقویت در جو منطقه تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: این وضعیت، به استثنای ابرناکی مختصر آسمان، افزایش نسبی دمای هوای روزانه و گاهی اوقات وزش باد، پدیده قابل توجه دیگری برای جو منطقه در پی نخواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان کرمانشاه گفت: طبق تحلیلی که از نقشه‌های بلند مدت هواشناسی داشتیم تا دوشنبه هفته آینده بارش موثری به عنوان پله برای کشاورزان پیش‌بینی نمی‌شود.