مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از تولید روزانه ۵٠٠ الی ۶٠٠ تن زباله در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: تنها ١٠ درصد از زباله روزانه کشور متعلق به شهر کرمانشاه است.

احد جلیلیان در خصوص مدیریت پسماندهای زباله در استان کرمانشاه اظهار کرد: مدیریت پسماندها در روستاها بر عهده دهیاری ها و  بخشداری ها و در شهرها از وظایف شهرداری ها است، در مجموع مدیریت، جمع آوری و پردازش پسماندهای خانگی بر عهده شهرداری می باشد.
وی افزود: همچنین بر اساس قوانین نظارت بر اجرای مدیریت پسماندهای زباله بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است و در هر مرحله کوتاهی صورت گیرد بر اساس قوانین باید برخورد شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ادامه داد: پسماندهای خانگی در شهر کرمانشاه وضعیت مناسبی دارد و کرمانشاه در این زمینه در سطح کشور شهری نمونه محسوب می شود.
وی گفت: از ۵٠ الی ۶٠ هزار تن زباله تولید شده روزانه در کشور، ١٠ درصد متعلق به شهر کرمانشاه است و در کرمانشاه روزانه حدود  ۵٠٠ الی ۶٠٠ تن زباله تولید می شود.
جلیلیان تاکید کرد: ٨٠ درصد از این زباله توسط سایت بازیافت تبدیل به کود می شود که کار مثبت و بسیار ارزشمندی است و سال هاست سایت بازیافت، پس از تفکیک زباله ها، آن ها را به کود تبدیل می کند.