مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه به منظورپاسخگویی ورسیدگی به مشکلات هم استانیهای عزیز، درمرکزپاسخگویی سامدحضوریافت.


به‌گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه،حمیدرضا امیری مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه باحضوردرمرکزپاسخگویی سامد،به سوالات تلفنی تعدادی ازمشترکین مخابرات درسطح استان پاسخ داد.
برپایه ی همین گزارش،تعدادی ازمشترکین ازطریق سامانه ۱۱۱ بامرکزپاسخگویی سامدتماس گرفته ومشکلات ونظرات خود دررابطه باموضوعات مختلف مخابراتی را مطرح نمودند.
این موضوعات عمدتاً دررابطه باقطعی ارتباط تلفن ثابت دراثرسرقت کابل وتجهیزات مخابرات،سرعت اینترنت وارتباط تلفن همراه درنقاط روستایی بودکه دکتر امیری طی حضوردراین مرکز،به این سوالات پاسخ داده وهمچنین دستورپیگیری حل مشکلات مطرح شده را ازطریق تماس بامدیران حوزه های مربوطه صادر نمود