سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه دربرنامه زنده رادیویی تحت عنوان « صدای شهر» حضورپیداکرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ دکترحمیدرضاامیری سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه ضمن حضوردراستودیو صدای مرکززاگرس کرمانشاه، به سوالات مردم شریف استان که ازطریق پیام صوتی و ارسال پیامک مطرح نمودندپاسخ داد.
براساس همین گزارش،درخواستهای مردم عزیزاستان غالباً درزمینه سرعت اینترنت تلفن همراه وتلفن ثابت وسوالاتی درزمینه تعرفه های مخابراتی بودکه دکترامیری ضمن پاسخگویی به سوالات ، پس ازاتمام برنامه بلافاصله دستورپیگیری ورفع مشکل تماس گیرندگان ازطریق مدیران ومسئولین حوزه های مربوطه راصادرنمود.