پرسنل فنی مخابرات منطقه کرمانشاه درتلاش بی وقفه برای برقراری ارتباط تلفنی واینترنت درروزهای برفی هستند.

به گزارش نسیم کرمانشاه، پرسنل زحمتکش مخابرات استان کرمانشاه به صورت شبانه روزی به ویژه درروزهای اخیرکه شاهدبارش نزولات آسمانی وبرف سنگین در نقاط کوهستانی وصعب العبوراستان هستیم،باحضورواستقراردرسایتهای مختلف ارتباطی موجب پایداری شبکه ارتباطی وجلوگیری ازقطع ارتباط واینترنت شده اند.
براساس همین گزارش دکترامیری سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه باحضوردرسایتها وایستگاههای مختلف مخابرات درسطح استان، چگونگی ارائه سرویسها وخدمات مخابراتی به هم استانیهای عزیزرا موردبررسی قرارداد.
دراین بازدیدهادکترامیری به اتفاق تنی چندازمسئولین مخابرات استان باحضوردرایستگاه کوه گاری واقع درشهرستان ثلاث باباجانی که یکی ازنقاط مرتفع وبرفگیراست،ازنزدیک درجریان اقدامات انجام شده توسط پرسنل فنی مخابرات برای جلوگیری ازقطع ارتباط تلفنی واینترنت قرارگرفت.