مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از مجموع تعهد ثبت اشتغال در سامانه رصد با ثبت ۴٩ هزار و ٧۴١ شغل تا پایان امسال ١٠٨ درصد تعهدات خود را محقق کرد.

مختار احمدی اظهار کرد: امسال مجموع تعهد ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه ۴۶ هزار و ٨٢ شغل بوده است که از این میزان تا پایان فروردین امسال ۴٩ هزار و ٧۴١ شغل در سامانه رصد اشتغال ثبت و ١٠٨ درصد تعهدات محقق شده است.

وی افزود: بیشترین میزان تحقق ثبت به شهرستان کنگاور مربوط می‌شود که با یک هزار و ٩٠۶ تعهد و ثبت ٢ هزار و ۵۶۶ شغل تا پایان فروردین امسال ١٣۵درصد از تعهدات این شهرستان محقق شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این بین شهرستان‌های صحنه و سرپل ذهاب به ترتیب با ١٣٠ و ١١۵ درصد تحقق ثبت شغل در سامانه رصد در استان کرمانشاه بیشترین درصد تحقق را دارند.

وی گفت: صحنه سه هزار و ٢۴١ تعهد اشتغال داشته که چهار هزار و ٢١۶ شغل برای این شهرستان ثبت شده و سرپل ذهاب با تعهد ایجاد ٢ هزار و ١٧ شغل در سامانه ٢ هزار و ٣٢۵ شغل ثبتی داشته است.

احمدی خاطرنشان کرد: از مجموع ۵٧ دستگاه اجرایی متعهد به ثبت اشتغال در سامانه رصد تا پایان فروردین امسال ٩۵ هزار و ٨٢٣ شغل ایجادی در سامانه رصد ثبت شده است.