جهت سالم سازی فضای اداری با کارکنان متخلف سازمان قطعا برخورد خواهد شد و  به بهره برداران ،کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی که تخلفات را گزارش کنند جوایزی تعلق خواهد گرفت.


مهندس علی چاله چاله در جلسه کارگروه راهبری توسعه مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بحث سالم سازی فضای اداری و شفاف سازی امور در بخش کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به بهره برداران ،کشاورزان ،ارباب رجوع ، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و کارکنان سازمان که تخلفات اداری و کاری ارکان سازمان را گزارش کنند، جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه جهت توسعه بخش کشاورزی افزود: توسعه بخش کشاورزی تنها در سایه سالم سازی محیط کار و در سایه مدیریت جهادی امکان پذیر است و سالم سازی و شفاف سازی امور بعنوان یکی از سر فصل های کاری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته و امور کسانی که مخاطب بخش هستند و تخلفات را گزارش کنند در اولویت قرار خواهد گرفت.