رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: آخرین آمار منتشر شده در خصوص شاخص فضای کسب و کار استان ها نشان می دهد که استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری پیدا کرده و این موضوع برای فضای سرمایه گذاری در استان مطلوب است و امیدواری ایجاد می کند.

حیدر کدیور بیان کرد: طبق آخرین آمار که مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است میانگین شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه ۵.۹۰ است که نسبت به میانگین کشوری یعنی ۵.۹۸ وضعیت بهتری داریم.

 

وی افزود: کرمانشاه هم اکنون در جایگاه ۱۱ کشوری قرار دارد این در حالی است که در تابستان ۱۴۰۲ شاخص استان ۶.۱۷ بود که در جایگاه ۲۰ کشوری قرار داشتیم و وضعیت ما نسبت به میانگین نامساعد بود.

 

رییس اتاق بازرگانی: بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه برای سرمایه گذاری امیدوار کننده است

 

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه توضیح داد: فضای کسب و کار با ۷۰ مولفه در استان ها پایش می شود که ۴۲ مولفه آن آماری و ۲۸ مولفه پیمانی است و ارزیابی ها به صورت فصلی توسط کارشناسان اتاق بازرگانی استان ها انجام می شود.

 

کدیور تاکید کرد: بهبود شاخص فضای کسب و کار استان افق روشن و مطلوبی را برای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه ایجاد می کند به گونه ای که در چند ماه گذشته حدود ۸۰۰ نفر در رشته های مختلف عضو اتاق بازرگانی کرمانشاه شده اند.

 

وی در خصوص موانع بهبود فضای کسب و کار نیز گفت: بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک ها و نیز بی ثباتی قوانین از جمله این موارد هستند