جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری ومقابله باسرقت تجهیزات مخابراتی درمحل ستادفرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه برگزارشد. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ دراین جلسه که درتاریخ ۹۹/۹/۱۹ باحضورمهندس قبادیان،مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه وروسای ادارات حراست وحقوقی مخابرات استان وفرماندهان پلیس پیشگیری،پلیس آگاهی وفرماندهی پلیس شهرستان کرمانشاه برگزارشد،علل وعوامل سرقتهای اخیروراههای پیشگیری ومقابله باآنها موردبحث وبررسی قرارگرفت. دراین جلسه ابتدا […]

جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری ومقابله باسرقت تجهیزات مخابراتی درمحل ستادفرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه برگزارشد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ دراین جلسه که درتاریخ ۹۹/۹/۱۹ باحضورمهندس قبادیان،مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه وروسای ادارات حراست وحقوقی مخابرات استان وفرماندهان پلیس پیشگیری،پلیس آگاهی وفرماندهی پلیس شهرستان کرمانشاه برگزارشد،علل وعوامل سرقتهای اخیروراههای پیشگیری ومقابله باآنها موردبحث وبررسی قرارگرفت.
دراین جلسه ابتدا روسای ادارات حراست وحقوقی مخابرات استان گزارشی ازسرقتهای اخیرارائه وسپس مهندس قبادیان طی سخنانی ضمن تقدیروتشکرازفرماندهی وکادرانتظامی استان که درامرپیشگیری،شناسایی ودستگیری عوامل سرقت تجهیزات مخابرات همکاری تنگاتنگی بامخابرات استان داشته انداظهارامیدواری کرد،باهم افزایی بین دستگاههاومراجع ذیربط ،شاهدکاهش هرچه بیشترسرقتهاباشیم.
وی دربخش دیگری ازسخنان خودافزود: شرکت مخابرات همچون سایردستگاههای خدمات رسان نسبت به مقاوم سازی تاسیسات وتجهیزات ارتباطی خودبراساس استانداردهای مربوطه اقدام می نمایداماتعددوفراگیربودن سرقتهابه حدی است که علاوه برتحمیل هزینه ی بازسازی وترمیم کابلها،موجب قطع ارتباط واینترنت مردم می شودکه باتوجه به شرایط حاکم ناشی ازشیوع بیماری کروناولزوم استفاده هرچه بیشترمردم ازفضای مجازی وعدم مراجعه حضوری آنان برای انجام امورات مختلف،لازم است همدلی وهمکاری بیشتری ازسوی مراجع ذیربط صورت پذیرد.
در ادامهی این جلسه، فرماندهان حوزه های مختلف انتظامی استان نیزضمن ارائه گزارشی ازوضعیت سرقت تجهیزات مخابرات ،آمادگی خودرابرای همکاری هرچه بیشتردرزمینه ی اقدامات پیشگیرانه وتحویل سارقین به مقامات قضایی استان اعلام داشته وتاکیدنمودند: نیروی انتظامی دربرخوردبامجرمین هیچ گونه چشم پوشی نداشته وبااقتدارتمام باعوامل سرقت که موجب تضییع حقوق عامه وخسارت به بیت المال می گردندبرخوردخواهد نمود.
گفتنی است؛ هم استانیهای عزیز می توانندبه منظورجلوگیری ازقطع ارتباط واینترنت خود درصورت مشاهده ی افرادمشکوک به سرقت،مراتب راسریعاًبه پلیس ۱۱۰ گزارش ویابامرکزپاسخگویی شبانه روزی حراست مخابرات استان به شماره ۳۷۲۹۴۸۰۰ تماس حاصل نمایند.