مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: ضمن شناسایی انشعابات غیر مجاز طبق آیین نامه عملیاتی شرکت و ضوابط قانونی نسبت به جمع آوری انشعابات غیر مجاز و محاسبه آب بها مصرفی غیر مجاز، اقدام به عمل می آید.

رضا داودی اظهار کرد: به منظور جلوگیری از ایجاد این انشعابات و شناسایی متخلفان در تمامی شهرستان های تابعه و از جمله کلانشهر کرمانشاه گروه های جمع آوری انشعابات غیر مجاز بصورت مداوم از اشتراک های سطح شهر مخصوصا ساخت ساز ها بازدید و پیمایش میکنند.

 

وی افزود: بسیاری از انشعابات شناسایی شده پس از تعیین تکلیف قضایی برابر ضوابط به انشعابات مجاز تبدیل شده اند.

 

مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به معضل کم آبی و مشکل تامین آب انشعابات غیر مجاز باعث تشدید و کمبود آب، ضایع شدن حقوق شهروندان و همچنین خسارت به تأسیسات شبکه توزیع می‌شوند و همچنین شایان ذکر است که این انشعابات ممکن است باعث ایجاد آلودگی در شبکه آبرسانی شوند.

 

داودی در پایان یادآور شد: مردم می توانند از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش های خود را در خصوص نصب انشعابات غیر مجاز به اداره آبفا گزارش دهند.