مدیرکل ارتباطات واموربین الملل شرکت مخابرات ایران به اتفاق مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه ازمسیرزائرین اربعین حسینی  بازدیدکردند.

به گزارش نسیم کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه،مهندس محمدرضابیدخام مدیرکل ارتباطات واموربین الملل شرکت مخابرات ایران به همراه مدیرمخابرات کرمانشاه  و هیات همراه باعزیمت به شهرستانهای سرپل ذهاب،قصرشیرین ومرزخسروی ازنزدیک اقدامات انجام شده توسط مخابرات منطقه کرمانشاه رابازدیدنمودند.

بازدید از امکانات فنی وارتباطی شهرستان قصرشیرین  و مرزخسروی ،محل اسکان همکاران زائر وامکانات رفاهی ، امکانات تبلیغاتی مسیر تردد زائرین جهت راهنمایی و اعلام امکانات ویژه مخابراتی و بررسی اقدامات انجام شده و نیازهای ارتباطی ازجمله برنامه های بازدید امروز بود .

دکتر امیری ،مدیر مخابرات کرمانشاه در ادامه این بازدید ضمن قدردانی از حضور مهندس بیدخام و هیات همراه ،ضمن ارائه گزارشی اجمالی از اقدامات مخابرات کرمانشاه در سالهای گذشته جهت استقبال از زائرین حسینی از امادگی کارکنان مخابرات کرمانشاه جهت استقبال باشکوه تر در سال جدید خبر داد .