مدیرامور منابع آب شهرستان کرمانشاه گفت: تعداد 5 حلقه چاه غیرمجاز در روستای گاکیه شهرستان کرمانشاه مسدود گردید.

به گزارش نسیم کرمانشاه، سلیمانی افزود : ۵ حلقه چاه که به صورت غیرمجازحفاری گردیده بودند ، پس از اخذ احکام انسداد از طریق مراجع محترم قضایی شهرستان، توسط گروههای گشت وبازرسی شهرستان و با همکاری نیروی انتظامی در روستای گاکیه بخش مرکزی محدوده دهستان درود فرمان حوزه پاسگاه چالابه پر ومسلوب المنفعه گردیدند.