موضوع اشتغال و دست یافتن افراد به شغل مورد نظر همواره دغدغه اصلی و اساسی دولت مردان و برنامه ریزان اقتصادی کشور می باشد چرا که پدیده بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می باشد و اتلاف نیروی انسانی که آماده ورود به بازار کار هستند یکی از مشکلات و معضلات آینده جامعه ای می باشد که از نیروی انسانی خود به خوبی استفاده نکرده است.

کاهش نرخ بیکاری در یک جامعه به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آنها سرمایه گذاری می باشد که سرمایه گذاری از طرق مختلف مثل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و یا سرمایه گذاری داخلی و خارجی امکان پذیر می باشد.

یکی دیگر از طرق جذب سرمایه برای تامین مالی شرکت ها جذب سرمایه از طریق بورس می باشد همانطور که می دانید هدف بوس هدایت سرمایه ها از بازارهای غیر مولد و بعضا سوداگرانه به سمت بازار های مولد می باشد در واقع می توان گفت رسالت بازار بورس جذب بهنیه منابع مالی است بدین طریق بخش زیادی از سرمایه ها جذب بازار های سود آور می شود.

بازارهایی که افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش اشتغال را در پی دارد جمع زیادی از عقلای اقتصادی معتقد هستندد که تفاوت کشورهای توسعه یافته با کشورهای توسعه نیافته در تفاوت فناوری های آنها یا توان و قدرت نظامی آنها نیست بلکه تفاوت آنها در بازارهای مالی قدرتمند و یک پارچه می باشد موضوعی که کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته از آن محروم هستند.

درود که این مقاله قصد داریم که به بررسی اثر بورس در بیکاری بپردازیم بیکاری به عنوان یکی از بانی های بزه اجتماعی و معظل دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی به شمار می رود بیکاری یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی به شما می رود و نرخ بیکاری رابطه معکوسی با نرخ سرمایه گذاری در کشور دارد یعنی هرچه نرخ سرمایه گذاری در کشور بالاتر باشد نرخ بیکاری پایین تر می باشد.

در واقع با سرمایه گذاری بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی و هدایت سرمایه های سرگردان به بخش های مولد می توان باعث ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری شد موضوعی که در کشور های توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته زیاد بالا نیست و به دلیل بالا نبودن نرخ سرمایه گذاری نرخ بیکاری در این کشورها بالا تر می باشد می توان به رابطه بورس با نرخ بیکاری نیز اشاره کرد خیلی از اقتصاد دان ها معتقد هستند که رابطه تنگاتنگی بین سرمایه گذاری در بورس و بیکاری وجود دارد و اعتقاد دارند که هر قدر نرخ سرمایه گذاری و مشارکت مردم در بورس و عرضه های اولیه شرکت ها بالاتر باشد نرخ بیکاری کمتر می باشد موضوعی که تا حد بسیار زیادی درست می باشد چرا که بخش مالی نقش اصلی و اساسی در توسعه و رشد اقتصادی دارد و به دلیل اینکه بخش مالی به دلیل کاهش هزینه تامین مالی به کمترین حد و تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آنها باعث تامین مالی راحت برای شرکت های بزرگ می شود نقش اصلی و اساسی و سهم عمده ای در رشد اقتصادی در بلند مدت دارد.

پس از موارد بالا می توان اینگونه نتیجه گرفت که توسعه مالی به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و به صورت غیر مستقیم بر افزایش اشتغال تاثیر دارد باید عنوان کرد که افزایش دسترسی به بازارهای مالی و نهاد های مالی و ابزارهای مالی هزینه اطلاعات و مبادلات را در اقتصاد کاهش می دهد و مسبب رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و در نهایت رفاه جامعه می شود.

باید تاکید کرد که تعداد زیادی از اقتصاد دانان بر توسعه بازارهای مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری اشاره و تاکید داشته اند برای تفهیم این مسئله توجه شما را به یک مثال جذب می کنم فکر کنید شما و تعدادی از اقوام با جمع کردن سرمایه های خرد هم بخشی از سهام کارخانه یکی از اقوام را خریداری می کنید و این فامیل شما با پول شما و در واقع تامین مالی صورت گرفته از جانب شما اقدام به افزایش خطوط تولید می کند و برای این خطوط تولید نیازمند نیروی انسانی می باشد و در واقع مجبور هست تعدادی افراد را استخدام کند و کارخانه دار و مالک عمده سهام برای جذب نیروهای لازم برای خط تولید به سراغ اقوام خود می آید و از میان فامیل تعدادی را برای این خطوط تولید استخدام می کند.

اینگونه است که با به جریان در آمدن پس انداز های راکد شما به بازار مولد موجبات کاهش نرخ بیکاری را در خانواده خود رقم زدید این موضوع را می توان در اقتصاد و جامعه نیز بیان کرد که جذب سرمایه های مردم و خروج آن از فعالیت های سوداگرانه موجبات رشد اقتصادی و توسعه مالی و کاهش نرخ بیکاری می شود

 

 

  • نویسنده : سروش ایازی