با انتشار نتایج ترازسنجی اتاق‌های بازرگانی سراسر ایران، اتاق کرمانشاه در جایگاه چهارم کشور بین ۳۴ اتاق بازرگانی قرار گرفت.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از اتاق بازرگانی کرمانشاه، کرمانشاه پس از استان‌های تهران، کرمان و مشهد چهارمین جایگاه را در کشور متعلق به خود کرد.
همچنین اتاق بازرگانی کرمانشاه بین اتاق‌های منطقه دو کشور نیز بر اساس GDP، با کسب درجه Bدر جایگاه نخست ایستاد.
این در حالی است که پیش از این و بر اساس ترازسنجی که سال ۱۳۹۶ انجام شد اتاق بازرگانی کرمانشاه درجه B و جایگاه ششم کشور را کسب کرده بود و اکنون شاهد ارتقا دو پله‌ای جایگاه اتاق کرمانشاه هستیم.
این ترازسنجی بر اساس بررسی پنج مولفه مهم حکمرانی، تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، خدمات، عضویت و تنظیم گری صورت گرفته است که اتاق کرمانشاه در همه این موارد موفق بوده است.