معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : تا امروز ۱۶۰۰ هکتار زمین برای کشت کلزا در استان کرمانشاه آماده سازی شده است.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از صدا و سیما؛ مجتبی حاتمی اظهار داشت: کشت کلزا از نیمه دوم شهریور آغاز و تا ۵ مهر ادامه دارد.
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفته: پارسال در ۲ هزار و ۱۷۲ هکتار ازاراضی کشاورزی استان برای کشت قراردادی کلزا اختصاص یافت که برداشتی هزار و ۲۵۰  تنی را نشان می دهد  .