رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از آغاز مبارزه با بیماری فوزاریوم درختان اقاقیا در کرمانشاه خبر داد.

 

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ دکتر فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری فوزاریوم بر روی درختان اقاقیا در شهر کرمانشاه، با نظارت کلینیک گیاه پزشکی سازمان مبارزه با این بیماری در سطح مناطق هشت‌گانه شهرداری کرمانشاه آغاز و به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: قارچ فوزاریوم یکی از مهمترین قارچ‌های خاکزی بوده که در سراسر دنیا پراکنده است که خود را به صورت زردی، کاهش رشد گیاه، انسداد آوندی، پژمردگی یک طرفه، پوسیدگی ریشه، طوقه و سایر اندام‌های زیر زمینی ظاهر می‌کند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه گفت: در حال حاضر برای کنترل این بیماری در سطح شهر انجام عملیات به زراعی و تقویت درختان، هرس شاخه‌های آلوده و سمپاشی درختان آسیب دیده با سم قارچ کش‌ تیوفانات متیل به صورت روزانه انجام می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت آفت کشی درختان تصریح کرد: بعد از هرس شاخه های آسیب دیده، وسایل هرس ضدعفونی شده و سطح مورد نظر که آلوده به قارچ فوزاریوم می باشد با چسب باغبانی حاوی قارچ کش ترمیم می شود.