رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از آغاز اندودکاری درختان شهر با ترکیبی از سموم آفت کش، چسب چوب و کائولن خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، با شروع فصل سرما و برای دومین سال متوالی طرح اندودکاری درختان در قالب عملیات امداد درخت و با هدف حفاظت از درختان و جلوگیری از آفت زدگی آنها در فضاهای سبز سطح شهر آغاز شد.

فرامرز رحمتی زاده در این باره اظهار داشت: تغییرات دمایی و آب و هوایی موجب بروز ترک خوردگی و روزنه در تنه درخت می شود و آفت ها و حشرات مضر به داخل درخت نفوذ کرده و زمینه را برای بیماری و خسارت دیدگی درختان فراهم می کنند.

وی افزود: اندودکردن درختان با این خمیر که ترکیبی از خاک چینی یا همان کائولن، سموم آفت کش و چسب چوب است، موجب انسداد این روزنه ها و حفظ سلامت درختان شده و مانع کلونی (زمستان گذرانی این آفات) در روزنه ها و تَرک ها می گردد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تصریح کرد: بر این اساس عوامل حوزه فضای سبز شهرداری کرمانشاه، برای دومین سال متوالی طرح اندودکاری تنه درختان سطح شهر را آغاز کرده و این طرح به ترتیب در سطح بلوارها، میادین، خیابان های اصلی، خیابان های فرعی و پارک های مناطق هشت گانه شهرداری اجرا می شود.

رحمتی زاده در پایان خاطرنشان کرد: عملیات امداد درخت از سری برنامه ها و اقدامات مجموعه کلینیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری می باشد که با نظارت مستقیم کارشناسان و مهندسین مربوطه و با همکاری و مشارکت فضای سبز مناطق هشت گانه شهرداری در دست اقدام است.