محمد رحمانی زاده به عنوان نماینده این شورا در شورای استان کرمانشاه انتخاب شد به گزارش نسیم کرمانشاه؛ نماینده شورای شهرستان سرپل ذهاب در شورای استان کرمانشاه انتخاب شد و بدین ترتیب محمد رحمانی زاده از اعضای فعلی شورای شهرستان سرپل ذهاب به عنوان نماینده این شورا در استان کرمانشاه انتخاب شد.

محمد رحمانی زاده به عنوان نماینده این شورا در شورای استان کرمانشاه انتخاب شد

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ نماینده شورای شهرستان سرپل ذهاب در شورای استان کرمانشاه انتخاب شد و بدین ترتیب محمد رحمانی زاده از اعضای فعلی شورای شهرستان سرپل ذهاب به عنوان نماینده این شورا در استان کرمانشاه انتخاب شد.