در هفت ماهه سال جاری ۲۳ نفر(یک زن و ۲۲ مرد) بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مورد معاینه قرار گرفتند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن (هفت ماهه سال ۱۳۹۸) که آمار متوفیان ۱۹ […]

در هفت ماهه سال جاری ۲۳ نفر(یک زن و ۲۲ مرد) بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مورد معاینه قرار گرفتند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن (هفت ماهه سال ۱۳۹۸) که آمار متوفیان ۱۹ نفر (همگی مرد) بود افزایش داشته است.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه؛ همچنین در هفت ماهه سال جاری آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با ۳۹۲ مورد شامل (۱۱ زن و ۳۸۱ مرد) نسبت به هفت ماهه سال ۱۳۹۸ که ۴۳۱ مورد شامل (نه زن و ۴۲۲ مرد) بوده، کاهش داشته است.

در هفت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ۱۳ نفر(دو زن و ۱۱مرد) بوده است.

در هفت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، ۱۳ نفر (دو زن و ۱۱ مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد ۱۲ نفر (چهار زن و هشت مرد) بوده افزایش داشته است.